Class DataObjectInfo


 • public final class DataObjectInfo
  extends java.lang.Object
  The class DataObjectInfo is stored all information of the DataObjectInfo
  • Constructor Detail

   • DataObjectInfo

    public DataObjectInfo()
  • Method Detail

   • getId

    public java.lang.String getId()
    Returns:
    id of the data object
   • setId

    public DataObjectInfo setId​(java.lang.String id)
    Parameters:
    id - the id of the data to set
    Returns:
    DataObjectInfo
   • getVersion

    public java.lang.String getVersion()
    Returns:
    version of the data object
   • setVersion

    public DataObjectInfo setVersion​(java.lang.String version)
    Parameters:
    version - the version of the data to set
    Returns:
    BinaryObjectInfo
   • getUri

    public java.lang.String getUri()
    Returns:
    uri of the data as String
   • setUri

    public DataObjectInfo setUri​(java.lang.String uri)
    Parameters:
    uri - uri of the data object as String
    Returns:
    BinaryObjectInfo
   • getMessageDigest

    public java.lang.String getMessageDigest()
    Returns:
    messageDigest as String
   • setMessageDigest

    public DataObjectInfo setMessageDigest​(java.lang.String messageDigest)
    Parameters:
    messageDigest - the message digest of the data to set
    Returns:
    BinaryObjectInfo
   • getSize

    public java.lang.Long getSize()
    Returns:
    size
   • setSize

    public DataObjectInfo setSize​(java.lang.Long size)
    Parameters:
    size - the size of the data to set
    Returns:
    BinaryObjectInfo
   • getAlgo

    public DigestType getAlgo()
    Returns:
    DigestType
   • setAlgo

    public DataObjectInfo setAlgo​(DigestType algo)
    Parameters:
    algo - digest algorithm
    Returns:
    BinaryObjectInfo
   • getRank

    public int getRank()
    Returns:
    the rank in version
   • setRank

    public DataObjectInfo setRank​(int rank)
    Parameters:
    rank - the rank in version
    Returns:
    this
   • getType

    public java.lang.String getType()
    Returns:
    type as String
   • setType

    public DataObjectInfo setType​(java.lang.String type)
    Parameters:
    type - the type of the data to set
    Returns:
    BinaryObjectInfo
   • getPhysicalId

    public java.lang.String getPhysicalId()
    Returns:
    physicalId as String
   • setPhysicalId

    public DataObjectInfo setPhysicalId​(java.lang.String physicalId)
    Parameters:
    physicalId - the physical Id of the data to set
    Returns:
    BinaryObjectInfo