Class BsonHelper


 • public class BsonHelper
  extends java.lang.Object
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   BsonHelper()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode fromDocumentToJsonNode​(org.bson.Document object)
   Convert bson document to JsonNode
   static <T> T fromDocumentToObject​(org.bson.Document document, com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference<T> typeReference)
   Convert bson document to object
   static <T> T fromDocumentToObject​(org.bson.Document document, java.lang.Class<T> clasz)
   Convert bson document to object
   static java.lang.String stringify​(org.bson.Document document)
   Stringify mongo document
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • BsonHelper

    public BsonHelper()
  • Method Detail

   • stringify

    public static java.lang.String stringify​(org.bson.Document document)
    Stringify mongo document
    Parameters:
    document -
    Returns:
    Unpretty print object